Hozzájárulok, hogy az ITS Protection Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 36., cégjegyzék szám: 01-09-270753, adószám: 25362334-2-42)(továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel. A Társaság a hírlevél küldése céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben a Társaság minden személyes adatomat a nyilvántartásából haladéktalanul törölni köteles, és részemre a továbbiakban hírlevelet nem küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatás visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem a Társaság alábbi e-mail címére (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), illetve a Társaság alábbi postázási címére ( ITS Protection Korlátolt Felelősségű Társaság, 1142 Budapest, Szőnyi út 36.) is, vagy egyszerűen a Társaság weboldalán a „LEIRATKOZÁS” gombra kattintva.

Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek a Társaság aktuális akcióiról történő tájékoztatása

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hírlevél küldési szolgáltatás időtartamának végéig, illetve az Érintett által a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

Az adatkezelés módja: A Társaság adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak.

A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban:

Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.

A Társaság köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

A Társaság a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján www. its-pro.hu található.

A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok:

-       A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),

-       Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve

-       A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

 

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.

Joomla SEF URLs by Artio